Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 2 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2018 - 2019