Cơ cấu tổ chức khoa Công nghệ Thông tin

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA

 

ThS. Hoàng Thị Mai, Phó Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Email: htmai@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38336075

  ThS.Trương Đức Phương, Phó Trưởng Khoa

Chuyên ngành: CNTT

Email: tdpuong@daihocthudo.edu.vn

 


BỘ MÔN MẠNG, MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG

  ThS. Hoàng Thị Mai, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: htmai@daihocthudo.edu.vn

 

  ThS. Lê Chí Chung, giảng viên

Chuyên ngành: SP Tin học

Email: lcchung@daihocthudo.edu.vn

 

  ThS. Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, giảng viên

Chuyên ngành: CNTT

Email: dtnquynh@daihocthudo.edu.vn

 

 

  ThS. Nguyễn Minh Huy, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: nmhuy@daihocthudo.edu.vn

 

  ThS. Ngô Thúy Ngân, giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: ntngan@daihocthudo.edu.vn

 

  ThS.Trương Đức Phương, giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: tdpuong@daihocthudo.edu.vn

 

  ThS. Trần Thị Thu Phương, giảng viên

Chuyên ngành: IT & WEB

Email: tttphuong2@daihocthudo.edu.vn

 

  ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, giảng viên

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: nqtuan@daihocthudo.edu.vn

 

 

  ThS. Hà Đặng Cao Tùng, giảng viên chính

 Chuyên ngành: Toán – Tin

Email: hdctung@daihocthudo.edu.vn

 

                                  CN. Phạm Ngọc Minh

Chuyên ngành: Kế toán

Email: pnminh@daihocthudo.edu.vn